VEKALETNAME FOTOOO

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE TAHKİM İŞLEMLERİ

test

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE TAHKİM İŞLEMLERİ

Tamgüç Hukuk Bürosu

VEKALETNAME

Tamgüç Hukuk Bürosu

Avukat Hakan Tamgüç

( SİGORTA ŞİRKETLERİ VE TAHKİM İŞLEMLERİ )

Türkiye Cumhuriyeti

Leh ve aleyhimizde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarak ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde açılmış davayı ıslah etmeye, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, davayı temyize, Anayasa mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, Arabulucu aşamasında beni temsile ,Arabuluculuk yoluna başvurmaya, Uzlaşma yoluna başvurmaya, uzlaşmacı seçmeye , uzlaşma sürecinde ve müzakerelerinde beni tam yetki ile temsile takip ve sonuçlandırmaya, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikayette bulunmaya, şikayetten vazgeçmeye, AHZU KABZA, sulh ve ibraya, davadan ferağate, ferağatı davayı kabule, temyizden ferağate, temyizden ferağatı kabule, temyizden vazgeçmeye, temyizden vazgeçmeyi kabule, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmaya, Avrupa İnsan hakları Mahkemesinde, istinaf mahkemelerinde temsile , istinaf yoluna başvurmaya, istinaftan feragat etmeye, feragatı kabule, dava açmaya, gerektiginde  açılmış davayı ıslah etmeye, davayı kısmen veya tamamen ıslah etmeye, ıslah yapmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icra i haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, CMK’ nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya Arabuluculuk yapmaya, Tahkime müracaat etmeye, Tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, Sigorta tahkim kuruluna başvurmaya, meydana gelmiş olan trafik kazasından dolayı ilgili sigorta şirketlerine ve güvence hesabı genel müdürlüğünden tazminat talebinde bulunmaya, ilgili hastane kurum ve tıp merkezlerinden tedavi evrakalarını ve bilumum belgeleri talep ve teslim almaya, ilgili Nüfus müdürlüklerinden vukaatlı nufüs kayıt örnekleri almaya, suretler çıkarmaya, teslim almaya,,, mirasçılık belgesi talep etmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifaya mezun ve yetkili olmak üzere Cemalpaşa Mah. Atatürk Cad. Ağagil Apt. N:66 K:1/1 Seyhan / ADANA adresinde bulunan ADANA Barosu’na kayıtlı 11794367378 T.C. kimlik numaralı Av. HAKAN TAMGÜÇ , 15715267464 T.C. kimlik numaralı Av. SEDA SERTDEMİR,19711812314 T.C kimlik numaralı Av AZAD ALAGÖZ,14755241694 T.C kimlik numaralı Av FATMANUR AKINCI tarafımızdan vekil tayin edildi.

———————————————————————————————————————

Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların kendi adına asaleten, baba adı… , ana adı… , doğum tarihi… Olan… T.C. kimlik numaralı… Adına VELİSİ olarak hareket eden, gösterdiği… Tarihli, … Belge numaralı, T.0 İÇİSLERİ BAK. ADANA VAL.- ADANA İL GÖÇ IDA. MÜD. ‘den verilmiş fotoğrafı. Geçici Koruma Kimlik Belgesine göre, baba adı… , ana adı… , doğum tarihi… Olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu, Türkçe bilmediğini bildiren… T.C. kimlik numaralı… İle kendi adına asaleten, baba adı… , ana adı… , doğum tarihi… Olan…  T.C. kimlik numaralı…  Adına VELİSİ olarak hareket eden, gösterdiği… Tarihli, … Belge numaralı, T.0 İÇİŞLERİ BAK. ADANA VAL.-ADANA İL GÖÇ İDA. MÜD. ‘den verilmiş fotoğraflı Geçici Koruma Kimlik Belgesine göre, baba adı… , ana adı… , doğum tarihi… Olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu, Türkçe bilmediğini bildiren… T.C. kimlik numaralı… İsimli kişilere ait olduğunu, ilgili… Türkçe bilmeyip (ARAPÇA ) dilini bildiğinden kendisi ile anlaşılabileceğini bildiğimiz dairemiz yeminli tercümanı… T.C. kimlik numaralı… Tarafından, ilgili… Türkçe bilmeyip ( ARAPÇA ) dilini bildiğinden kendisi ile anlaşılabileceğini bildiğimiz dairemiz yeminli tercümanı… T.C. kimlik numaralı… Tarafından bu metnin kendilerine okunup anlatılması ve kabul edilmesi üzerine noterlikte huzurumda alındığını, onaylarım. Yirmi beş Eylül iki bin on dokuz, Çarşamba günü 25.09.2019

DAYANAK: … Ve… Oğlu… Doğumlu …’nin yaşının küçük olduğu kimlik belgesi tespitinden anlaşılmıştır.

 

 

Etiketler: Etiket yok