VEKALETNAME FOTO

GENEL VEKALETNAME

GENEL VEKALETNAME

Tamgüç Hukuk Bürosu

VEKALETNAME

Tamgüç Hukuk Bürosu

Avukat Hakan Tamgüç

( GENEL VEKALETNAME )

Türkiye Cumhuriyeti

VEKIL EDEN: … , …

VEKİLLER:ADANA Barosu’na kayıtlı, Av. HAKAN TAMGÜÇ 11794367378

Adres: Cemalpaşa IVIah. Atatürk Cad. Ağagil Apt. N:66 K:1/1 Seyhan / ADANA

Av. SEDA SERTDEMİR T.C :15715267464 ,Av. AZAD ALAGÖZ 19711812314

Av. FATMANUR AKINCI 14755241694 , aynı adreste.

Vasisi bulunduğum … T.C. Kimlik Numaralı … ının; Leh ve aleyhinde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarak ve surette … ‘yı temsile, haklarını korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, istinaf yoluna başvurmaya, davayı temyize, Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ile diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye, şikayette bulunmaya, şikayetten vazgeçmeye, Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru hakkına dayanarak dava açmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, fesih ihbarında bulunmaya, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, … inin duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, … ‘nın dışında devam edecek duruşmalara katılmaya, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, arabuluculuk yoluna başvurmaya, arabulucu seçmeye, arabuluculuk sürecinde ve müzakerelerde …’yı tam yetki ile temsile, dilerse süreci sona erdirmeye, her türlü tutanak ve anlaşma belgelerini imzaya, takip ve sonuçlandırmaya, C.M.K.’ nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, C.M.K. gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerini talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, İzale’i Suyu Satış Memurluklarında satış talebinde bulunmaya, teminat yatırmaya, pey sürmeye, teminatı iade almaya, satış talebinden vazgeçmeye, Mahkemelerden Veraset İlamı ve Noterliklerden Mirasçılık Belgesi talep etmeye, teslim almaya, Hakimleri redde, davanın tamamını ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul iade ve redde, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, haciz kaldırmaya, her türlü fesih ihtarnamesi keşidesine keşide olunanlara cevap vermeye, bilumum resmi ve hususi dairelere, noterliklere müracaatla bu vekaletnameden ve her türlü iş ve işlemlerimden evrak ve belgelerimden kayıt ve suretler çıkarttırmaya imzası karşılığı talep ile teslim almaya, AHZU KABZA SULH VE İBRAYA davadan veya kanun yollarından feragate, feragati davayı kabule, temyizden feragate temyizden feragati kabule bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifaya mezun ve yetkili olmak üzere ADANA Barosu’na kayıtlı 11794367378 T.C. kimlik numaralı Av. HAKAN TAMGÜÇ , 15715267464 T.C. kimlik numaralı Av. SEDA SERTDEMİR, 19711812314 T.C. kimlik numaralı Av. AZAD ALAGÖZ, 14755241694 T.C. kimlik numaralı Av. FATMANUR AKINCI  tarafımdan vekil tayin edildi.

Etiketler: Etiket yok