VEKALETNAME FOTOO

BOŞANMA İÇİN VERİLEN VEKALETNAME

BOŞANMA İÇİN VERİLEN VEKALETNAME

Tamgüç Hukuk Bürosu

VEKALETNAME

Tamgüç Hukuk Bürosu

Avukat Hakan Tamgüç

(BOŞANMA İÇİN VERİLEN VEKALETNAME)

Türkiye Cumhuriyeti

Vekil Eden: …

Vekiller: ADANA Barosu’na kayıtlı,

Av. HAKAN TAMGÜÇ 11794367378

Adres: CEMALPAŞA MH. ATATÜRK CD. NO: 66 AĞAGİL APT. KAT:1 DAİRE:1 SEYHAN / ADANA

Av. SEDA SERTDEMİR 15715267464, Av AZAD ALAGÖZ 19711812314, Av FATMANUR AKINCI 14755241694

Aynı adreste.

 

 

Türkiye Cumhuriyeti      Tarih: 04.01.2018 Yev. No:         (A)

                       

 

 

VEKALETNAME              …

 

: TC:

:ADANA Barosu’na kayıtlı,

Av. HAKAN TAMGÜÇ 11794367378

Adres: CEMALPAŞA MH. ATATÜRK CD. NO: 66 AĞAGİL APT. KAT:1 DAİRE:1 SEYHAN / ADANA

Av. AZAD ALAGÖZ 19711812314 , Av. FATMANUR AKINCI 14755241694 Av. SEDA SERTDEMİR 15715267464

Aynı adreste.

 

Gerek eşim… ‘in benim aleyhime açtığı veya açacağı, gerekse benim eşim aleyhine açtığım ve açacağım boşanma ve ayrılık davalarından, bu dava ile ilgili diğer dava ve takiplerden ve ayrıca diğer bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarak ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, istinaf yoluna başvurmaya, davayı temyize, Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge idare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ile diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikayette bulunmaya, Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru hakkımı kullanarak dava açmaya, Avrupa insan Hakları Mahkemesinde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, AHZU KABZ’a, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, CMK’nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydım] ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, sulh olmaya, Hakimleri redde, davanın tamamını ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul iade ve redde, haczi kaldırmaya, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, feragati kabule, karşı tarafı ibra ve davasını kabul etmeye, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, hakimlerin fiilleri sebebi ile devlet aleyhine tazminat davası açmaya, İzale’i Suyu Satış Memurluklarında satış talebinde bulunmaya, teminat yatırmaya, pey sürmeye, teminatı iade almaya, satış talebinden vazgeçmeye, Mahkemelerden Veraset İlamı ve Noterliklerden Mirasçılık Belgesi talep etmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifaya mezun ve yetkili olmak üzere ADANA Barosu’na kayıtlı 11794367378 T.C. kimlik numaralı Av. HAKAN TAMGÜÇ , 19711812314 T.C. kimlik numaralı Av. AZAD ALAGÖZ, 14755241694 T.C kimlik numaralı Av. FATMANUR AKINCI, 15715267464 T.C. kimlik numaralı Av. SEDA SERTDEMİR tarafımdan vekil tayin edildi.

VEKİL EDEN —tel : 0…

… …

 

 

Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzanın gösterdiği Seyhan Nüfus Müdürlüğü’nden verilmiş 23/07/2008 tarih, … kayıt, H11 seri ve … numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Adana ili, Seyhan ilçesi, Sucu zade mahallesi/köyü, … cilt, … aile sıra, … sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı …, ana adı …, doğum tarihi …, doğum yeri Adana olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren … T.C. kimlik numaralı … isimli kişiye ait olduğunu noterlikte huzurumda alındığını, onaylarım. (Dört Ocak iki bin on sekiz) Perşembe günü 04.01.2018

Etiketler: Etiket yok